andere naamNieuwe afbeeldingNieuwe afbeeldingNieuwe afbeeldingboerderij de zalmboerderijd

"Een plaats om te overnachten moet bij je passen, je moet er vooral jezelf kunnen zijn"

-Auteur onbekend (we hadden het zelf kunnen zeggensmiley)


Boerderij de Zalm – AVG Privacy beleid

 

Hieronder vind je extra informatie over ons AVG privacy beleid. Welkom & geniet!

Ons privacy beleid is iets wat we al serieus namen voor de wetgeving met betrekking tot AVG. Nu willen we dit graag grondig en goed doen en dit kost iets meer tijd dan verwacht! Maar mocht je meer willen weten, benader ons gerust via de mail en we vertellen je graag meer over ons privacy beleid.

 

Onze site maakt gebruik van cookies en deze worden op dit moment gewijzigd om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens niet herleid kunnen worden en/of dat dit duidelijk is. LET op, op dit moment is dit niet zo, dus kun je beter via ons in contact treden via de telefoon of mail, mocht dit voor jou een probleem zijn.

 

Bureaus, die op deze wijze, ons willen benaderen voor een scan of of ander AVG hulp, dit is niet nodig en ongewenst!

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerderij de Zalm verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om het doel van de Boerderij na te kunnen streven en haar administratie goed te kunnen voeren. Maar ook om te voldoen aan eventuele wettelijke en contractuele verplichtingen.
Als u als gast ooit bij ons bent geweest, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• naam;
• adres;
• bankrekeningnummer;
• e-mailadres;
• verblijf dagen
We gebruiken dit niet voor andere doeleinden en gebruiken dit niet voor promotie en delen dit niet met anderen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boerderij de Zalm verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als gast of geïnteresseerde  voor de volgende doelen:
• informeren over de activiteiten van de Boerderij de Zalm
• administratie van de ontvangen gelden;


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boerderij de Zalm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
• Gegevens van gasten worden bewaard zo lang als men gast is en dit vanwege andere wettelijke bepalingen moet, denk hierbij aan belastingdienst.. Zij worden vernietigd op het moment dat de verplichte termijnen eindigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerderij de Zalm deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het maken van de jaarrekening), sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boerderij de Zalm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website (cookies, of vergelijkbare technieken) en e-mail
Boerderij de Zalm maakt op haar website op dit moment nog gebruik van cookies. Mailberichten aan welkom@boerderijdezalm.nl worden rechtstreeks doorgestuurd naar onze mailbox. De site hebben we in eigen beheer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@boerderijdezalm.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarbij kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boerderij de Zalm wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boerderij de Zalm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via:
Boerderij de Zalm, Schalkwijk, welkom@boerderijdezalm.nl.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden
Boerderij de Zalm behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 24 mei 2018.
 

Met betrekking tot onze verwerking van gegevens van gegevens van onze gasten bij een eventueel derde partij, zie hieronder informatie hierover:

 

Informatie over ons boekhoudkundig proces

Naar aanleiding van diverse vragen die wij van diverse klanten ontvingen, informeren wij u verder over een bijzonder onderwerp uit de AVG, te weten de verwerkingsovereenkomst.

Wat is een verwerkingsverantwoordelijke?
Op grond van de AVG moet iedereen die persoonlijke gegevens van personen verwerkt hier zorgvuldig mee omgaan. De AVG geeft hiervoor een aantal normen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de beveiliging van deze gegevens. Ook schrijft de verordening voor wat er gedaan moet worden wanneer onbevoegden kennisnemen van deze gegevens.

De AVG legt dus verplichtingen op aan de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens. De AVG noemt deze organisaties dan ook de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat is een verwerkingsovereenkomst?
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een verwerkingsverantwoordelijke een andere organisatie inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Wij verduidelijken dit met een voorbeeld. Een consument vraagt bij een bedrijf een informatiebrochure aan over badkamers. De badkamerfabrikant heeft met zijn reclamebureau afgesproken dat alle aanvragen naar dit reclamebureau worden gezonden en dat dit reclamebureau vervolgens de brochures verstuurt. Hiervoor heeft het reclamebureau echter de persoonsgegevens nodig die de badkamerfabrikant heeft ontvangen.

De AVG eist in dat geval dat de badkamerfabrikant een schriftelijke overeenkomst sluit met het reclamebureau waarin exact wordt vastgelegd wat het reclamebureau met deze adresgegevens wel en niet mag doen. Ook moet het reclamebureau de badkamerfabrikant waarschuwen wanneer deze gegevens mogelijk in handen van onbevoegden zijn gekomen.

Optreden NAMENS de verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsovereenkomst nodig
Een verwerkingsovereenkomst moet volgens de AVG alleen worden afgesloten wanneer een organisatie een derde inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het onderscheid tussen het uitvoeren van werkzaamheden “namens” iemand en “op verzoek van” iemand is bepalend.

Hoe zit het dan met het verwerken van de administratie?
Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. U heeft ons verzocht uw gegevens te verwerken.

Voor de gegevens die wij van u en uw onderneming ontvangen en die nodig zijn om een goed advies te geven of de administratie uit te voeren, zijn wij zelf verwerkingsverantwoordelijke. Op grond daarvan zijn wij zelf aanspreekbaar op het feit dat wij zorgvuldig met deze gegevens moeten omgaan. Een verwerkingsovereenkomst tussen u en ons kantoor is dus niet nodig.